HOV logo BANNER

Nederlands

Mensenrechten in Venezuela: de VN-doorlichting, de resultaten en reacties

Op vrijdag, 7 oktober 2011, presenteerde Venezuela zijn nationaal mensenrechtenrapport aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR).

Het resultaat en de aanbevelingen werden bekend gemaakt op dinsdag, 11 oktober. Er waren 148 aanbevelingen, waarvan er 95 door Venezuela aanvaard werden en er 75 al geïmplementeerd waren. 15 aanbevelingen werden opgeschoven naar de volgende sessie van maart, en 38 werden er verworpen. Bovendien engageerde Venezuela zich tot 10 vrijwillige verbintenissen.

Ter vergelijking: Tijdens de doorlichting van De Verenigde Staten waren er 280 aanbevelingen (de VS voeren hier met grote voorsprong de lijst aan, Iran komt op de tweede plaats met 212 aanbevelingen). De VS verwierpen 97 van de 280 aanbevelingen, wat neerkomt op 35% (Venezuela: 26%). Laat ons ook niet vergeten dat de VS weigeren vele mensenrechtenverdragen te ondertekenen, waaronder bv. De Verklaring over De Rechten van de Inheemse Volkeren (VN, 2007). De lijst is lang: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_the_United_States

Tijdens de doorlichting van Venezuela nam 80% van de landen die tussenkwamen in het forum van de VN een positieve houding, in het voordeel van Venezuela, aan. Niettegenstaande waren er ook imperialistische landen zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Israel, Oostenrijk, België, Noorwegen, … die het nodig vonden (ongegronde) kritiek te spuien. De door Venezuela verworpen aanbevelingen werden niet aanvaard omdat ze niet met de werkelijkheid strookten of niet gefundeerd waren. Zo was er bijvoorbeeld een verwijt dat Venezuela niet voldoende doet om kinderarbeid en -handel tegen te gaan: volledig uit de lucht gegrepen!

Opnieuw bewijzen de resultaten van de doorlichting dat Venezuela geviseerd wordt door de imperialisten en hun trawanten. Gelukkig worden deze niet gesteund door de rest van de wereld, die wel degelijk de vooruitgang van Venezuela erkent.

Venezuela is één van de weinige Latijns-Amerikaanse landen die de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling haalt.

Het is ook nog de moeite waard te vermelden dat vele landen hun uitspraken baseren op rapporten die door NGO’s verspreid worden. En dat die NGO’s gemanipuleerd worden door de imperialisten kon u al lezen in een vorig artikel: klik hier.

Hieronder volgt nog een greep uit de persberichten, met commentaren en reacties, die verschenen naar aanleiding van het onderzoek.

Trekt u zelf uw conclusies?

Patrick Hens
Handen Af van Venezuela

 

Venezuelanalysis – 9 oktober, 2011

Hugo Chávez: “het Venezolaans mensenrechtenrapport aan de Verenigde Naties is een klinkende overwinning”

Nadat, op vrijdag 7 oktober 2011, een ploeg van afgevaardigden het nationaal mensenrechtenrapport van Venezuela aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gepresenteerd had, zei president Hugo Chávez vorige zondag dat de doorlichting een “overwinning voor de waarheid” was.

Minister van Buitenlandse Zaken, Nicolas Maduro, en andere Venezolaanse afgevaardigden kwamen woensdag, 5 oktober 2011, aan in Geneve voor het twaalfde Universeel Periodiek Onderzoek (UPR) van de VN, waar Venezuela en andere landen, zoals Trinidad en Tobago, Haïti en Syrië, aan een onderzoek onderworpen werden.

“Wat in Geneve gebeurde was een klinkende overwinning voor de waarheid, een klinkende overwinning voor de Bolivariaanse Revolutie en voor het Venezolaans volk”, zie Chávez.

Om de vier jaar wordt elk van de 192 lidstaten van de VN onderworpen aan een doorlichting met betrekking tot de interne mensenrechtensituatie, gebaseerd op een nationaal rapport van de regering en op getuigenissen van experts in mensenrechtenzaken en van NGO’s.

“We gaan naar Geneve om de waarheid te vertellen in naam van het Venezolaans volk, dat de beste getuige is en protagonist van het pad dat we ingeslagen zijn, om de repressieve Staat, die duizenden mensen vermoordde in 1989, die verantwoordelijk is voor de slachtpartijen van Cantaura en Yumare, achter ons te laten. Die Staat ontmantelen we en we geven vorm aan een nieuwe, sociale en democratische Staat”, zei Maduro voor zijn vertrek naar Geneve.

Tijdens de presentatie van vrijdagnamiddag vertelde de Minister van Buitenlandse Zaken over de gestage vooruitgang van de “vreedzame revolutie” van de Republiek, en de substantiële vermindering van de armoede. Hij legde ook de nadruk op het participatieve karakter van het Venezolaans rapport, dat geschreven werd met de inbreng van honderden gemeenschapsraden via een directe consultatie van het Venezolaans volk.

De Minister van Inheemse Volkeren, Nicia Maldonado, sprak ook in naam van Venezuela. Zij nodigde een delegatie uit om Venezuela te bezoeken, zodat men kan zien “wat de media verzwijgen, hoe we een thuisland voor de inheemse volkeren bouwen, en een thuisland voor de Afrikaanse afstammelingen”. De voorzitster van het Venezolaans Hooggerechtshof, Luisa Estela Morales, sprak de Raad ook toe en zei dat het gerechtshof “functioneel en financieel onafhankelijk” is.

Ondanks de toelichtingen van Morales stelden verschillende landen de autonomie en de transparantie van het Venezolaans gerechtssysteem in vraag. Terwijl 38 van de 50 aanwezige landen tevreden waren met de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in Venezuela, stelden landen als de Verenigde Staten, Israel en Frankrijk zich kritisch op, vooral met betrekking tot een zogezegd gebrek aan “vrije meningsuiting” en vijandigheid ten opzichte van NGO’s in het land.

“Positieve voorstellen”, zoals deze gerelateerd aan het penitentiair systeem en de politie, zouden bekeken worden, zei Maduro. Maar de kritiek op het gerechtelijk systeem strookt helemaal niet met de werkelijkheid.

De minster zei ook nog: “De cynische en in een agressieve geest gestelde voorstellen van de delegaties van de VS, Israel en hun bondgenoten, die de NAVO uitmaken, zijn een slag in het gezicht voor de waardigheid van ons volk”.

Voorafgaand aan de Venezolaanse presentatie dankte de Voorzitter van de VN Maduro voor de donatie van 38.000 dollar vanwege de Venezolaanse regering aan het VN Trustfonds tegen Marteling. De schenking werd gefinancierd door de opbrengsten van het concert van het Simon Bolívar Jeugdorkest in Zwitserland.

“Dit gebaar is een teken van de eenheid tussen muziek, liefde, jeugd en vrijheid die samen een perfect symbool voor de mensenrechten zijn”, zei de VN-afgevaardigde.

In het 23 pagina’s tellende rapport dat aan de VN gepresenteerd werd, legt de Venezolaanse regering de nadruk op het feit dat mensenrechten een breder betekenis hebben in Venezuela, ze omvatten vele sociale rechten zoals: het recht op voeding, rechtsbijstand, medische zorgen, onderwijs en cultuur, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, ras of stand. Aangaande de vrijheid van meningsuiting vermeldde het document ook nog dat de regering 2500 op de gemeenschap gebaseerde mediakanalen subsidieerde, en de wetgeving toepaste om verantwoordelijke uitzendingen te verzekeren.

De UPR gaat nu de tweede week in en onder andere Haïti en Oeganda zullen hun rapport presenteren. Het resultaat van de doorlichting van Venezuela zal gepresenteerd worden door Guatemala, Burkina Faso en Tsjechië.

 

Venezolana de Televisión – 11 oktober, 2011

Venezuela aanvaardt 95 aanbevelingen voor de mensenrechten, waarvan er al 75 geïmplementeerd zijn.

“Het is geen vonnis, noch zijn het formele verplichtingen”, zei Venezolaans viceminister van Buitenlandse Zaken, Temir Porras. “Het zijn aanbevelingen om de verwezenlijking die er al zijn te blijven verbeteren. Wat we niet aanvaarden is de inmenging van andere landen die over mensenrechten praten, terwijl ze landen als Libië bombarderen”.

Venezuela ontving op dinsdag, 11 oktober 2011, de resultaten van het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR) op het vlak van de mensenrechten in Geneve, waarbij benadrukt werd dat 80% van de aanbevelingen van het internationaal organisme al geïmplementeerd zijn.

De vertegenwoordiger van Guatemala in de trojka[i], Carlos Ramírez liet weten dat uit een totaal van 148 aanbevelingen, er 95 aanvaard werden, waarvan er 75 al geïmplementeerd waren. 15 aanbevelingen werden opgeschoven naar de volgende sessie van maart, en 38 werden er verworpen.

Ramírez wees er op dat Venezuela ook 10 vrijwillige verbintenissen aanging. Hij zei dat de samenwerking tussen Venezuela, de trojka en het secretariaat leidde tot een goed informatieproject.

De trojka, bestaande uit Guatemala, Burkina Faso en Tsjechië, had 48 uur nodig gehad om het verslag samen te stellen.

Met betrekking tot het verslag zei viceminister Temir Porras: “Het is geen vonnis, noch zijn het formele verplichtingen. Het zijn aanbevelingen om de verwezenlijking die er al zijn te blijven verbeteren”.

“Venezuela kent veel vooruitgang dankzij zijn eigen beslissingen en maatregelen, en op deze manier plukt het Venezolaans volk de vruchten van het proces van verandering”.

“Wat we niet aanvaarden is de inmenging van andere landen die over mensenrechten praten, terwijl ze landen als Libië bombarderen”, voegde Porras er aan toe.

Hij merkte ook nog op dat met de komst van het revolutionaire proces, geleid door president Hugo Chávez, Venezuela begon te veranderen in de goede richting, en wel voor altijd, en dat de Staat vastbesloten was vooruitgang te blijven boeken, via een breed en diepgaand proces, in samenwerking met de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

 

TeleSur – 12 oktober, 2011

Verenigde Staten dringen erop aan dat Venezuela zijn standpunt over de aanbevelingen voor de mensenrechten van de Verenigde Naties heroverweegt

De VS-regering drong er vandaag op aan dat Venezuela de verwerping van de aanbevelingen van de UPR herbekijkt. Hoewel de meeste landen de vooruitgang van Venezuela op het gebied van de mensenrechten erkenden, blijven de VS er bij dat ze “bezorgd” zijn om bepaalde zaken.

In een mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken liet de VS weten dat “vele landen gerechtvaardigde bezorgdheden hadden over de mensenrechten in Venezuela”.

Daarom vroeg het aan de regering van Venezuela, één van de meest geavanceerde landen op het gebied van de mensenrechten op het Amerikaans continent, alle aanbevelingen te herbekijken.

“We dringen er bij de Venezolaanse regering op aan alle aanbevelingen te heroverwegen”, kon men in het document lezen. Het document negeerde volledig het feit dat 80% van de landen die tussenkwamen in het forum van de VN een positieve houding, in het voordeel van Venezuela, aannamen.

De brief zegt ook dat de aanbevelingen van de VS weloverwogen zijn en dat men wenst dat “in Venezuela een totaal onafhankelijk gerechtssysteem gegarandeerd wordt”.

Ook dringt men aan op andere “beslissingen”, zoals “het officieel antisemitisch discours, de aanname van een wet tegen mensenhandel, een betere bescherming van de gevangenen en de toestemming tot bezoek van special VN-gezanten”.

Vorige vrijdag, 7 oktober 2011, presenteerde Venezuela zijn mensenrechtenrapport aan de Mensenrechtenraad van de VN ter evaluatie.

Tijdens deze presentatie erkende de meerderheid van de landen de verwezenlijkingen van Venezuela op het vlak van de vermindering van extreme armoede, was men het eens over de vooruitgang op het gebied van gratis onderwijs op alle niveaus, de alfabetiseringsprogramma’s voor volwassenen, de toegang tot medische zorgen en onderwijs en de verdediging van de rechten van de inheemse volkeren.

Niettegenstaande waren er ook imperialistische landen zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Israel, Oostenrijk, België en Noorwegen die tegengestelde stellingen naar voor brachten.

Van de 148 aanbevelingen verwierp Venezuela er 38, er op wijzend dat ze niet gefundeerd waren, zoals de beschuldiging van kinderhandel.

Venezuela is één van de weinige Latijns-Amerikaanse landen die de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling haalt. Ook de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribische Gebied (CEPAL) verduidelijkte onlangs nog dat Venezuela een voorhoedepositie heeft bij de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

De voorzitter van het Nationaal Instituut van de Statistiek van Venezuela, Elías Eljuri, verzekerde de VN dat de sociaaleconomische politiek van het land de Millenniumdoelstellingen overstijgt.

Eljuri merkte ook op dat de Venezolaanse regering al 440 miljard dollar investeerde in verschillende sociale programma’s, die productieve ontwikkeling zonder enige vorm van uitsluiting tot doel hebben, zonder enige vorm van discriminatie.[i] Trojka: werkgroep van drie rapporteurs uit 3 verschillende landen die het onderzoek begeleiden

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign